“I love Tropoja” is a movie that through humor and laughter tries to also touch sensitive topics in the Balkans and eastern countries, like women’s rights, arranged marriages and patriarchy in a funny but thought provoking way, including all elements of a romantic comedy.
“Unë e dua Tropojën” është një film që përmes humorit dhe të qeshurit përpiqet të prekë gjithashtu tema të ndjeshme në Ballkan dhe vendet lindore, si të drejtat e grave, martesat e rregulluara dhe patriarkalizmin në një mënyrë qesharake, por provokuese, duke përfshirë të gjithë elementët e një komedie romantike.